Verantwoordelijkheden

De directeur van de school is verantwoordelijk voor het juist registreren van het schoolverzuim. Als er sprake is van een vermoedelijk ongeoorloofd verzuim dient de school dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Hierop is het “Meldprotocol voor leerplicht en het RMC” van toepassing.
Naast dit meldprotocol dient de school ook het zorgwekkend ziekteverzuim tijdig te melden bij de afdeling Jeugd Gezondheidszorg van de GGD en/of de leerplichtambtenaar.

Indien er sprake is van zogenaamd luxe verzuim meldt school dit als de leerling weer op school aanwezig is.

Toezicht op de naleving van de Leerplichtwet, de verzuimregistratie, wordt uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie is bevoegd tot het nemen van maatregelen en het opleggen van sancties.