Onderwijsloket Midden-Holland

Het Onderwijsloket bespreekt jongeren die niet meer vanuit de lokale zorgstructuur van een VO-school geholpen kunnen worden. Het gaat hierbij om leerplichtige jongeren van 12 tot 18 jaar, die dreigen voortijdig de school te verlaten. Het Onderwijsloket bespreekt onder andere voor wie een zorgarrangement op de OOV gewenst lijkt. Het Onderwijsloket werkt nauw samen met de school en de leerplichtambtenaar.

Het Onderwijsloket is onderdeel van het samenwerkingsverband van de scholen voor voortgezet onderwijs, genaamd Samenwerkingsverband Midden-Holland & Rijnstreek (MH&R scholen).
Het onderwijsloket bestaat uit onderwijsspecialisten van het samenwerkingsverband, de orthopedagoog van de Onderwijs Opvang Voorziening en eventueel externe partners vanuit de jeugdhulp en/of leerplicht.

OOV
De OOV is een instelling voor hulpverlening en onderwijs  aan leerlingen uit het reguliere voortgezet onderwijs in Midden-Holland. De OOV is voor leerlingen die om verschillende redenen problemen ondervinden in het volgen van regulier onderwijs.
Er worden verschillende trajecten aangeboden, waarbij onderwijs wordt gegeven door docenten met hulp van gespecialiseerde hulpverleners. In alle gevallen is of wordt Bureau Jeugdzorg betrokken.
Er zijn kortlopende trajecten (13 weken) en langlopende trajecten (26 weken).

Kortlopende trajecten (13 weken)
– voor leerlingen die buiten de eigen school worden geplaatst om te werken aan de problemen die zijn ontstaan.

Langlopende trajecten (26 weken)
– voor leerlingen die door gedragsproblematiek niet op school verder kunnen.
– praktijkonderwijs: speciaal voor deze doelgroep.
– MBO-rebound: speciaal voor deze doelgroep.

Er zijn ook mogelijkheden om horeca- en techniekvaardigheden in de praktijk uit te oefenen omdat er in de OOV een Horeca- en Technieklokaal aanwezig is.

Aanmelding door school  
Een aanmelding kan alleen worden gedaan door de school van de leerling en kan pas plaatsvinden als de school aantoonbaar en in overleg met de ouders al meerdere  interventies heeft gedaan en deze niet leiden tot het gewenste resultaat.
In het kernteam van het Onderwijsloket (onderwijsspecialist samenwerkingsverband en de coördinator) wordt bepaald of de jongere in een traject past. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan er een advies aan de school meegegeven worden.
Het Onderwijsloket blijft de leerling volgen tot terugplaatsing op de oude school of naar een andere school of naar een leer-werktraject.

Contactgegevens
Het Onderwijsloket is te bereiken via het Samenwerkingsverband VO MH&R,  telefoonnummer 0182-699 765.