Onderwijsloket Midden-Holland

Het Onderwijsloket bespreekt jongeren die niet meer vanuit de lokale zorgstructuur van een VO-school geholpen kunnen worden. Het gaat hierbij om leerplichtige jongeren van 12 tot 18 jaar, die dreigen voortijdig de school te verlaten. Het Onderwijsloket bespreekt onder andere voor wie een zorgarrangement op de OOVG (Onderwijs Opvang Voorziening Gouda) gewenst lijkt. Het Onderwijsloket werkt nauw samen met de school en de leerplichtambtenaar.

Het Onderwijsloket is onderdeel van het samenwerkingsverband van de scholen voor voortgezet onderwijs, genaamd Samenwerkingsverband Midden-Holland & Rijnstreek (MH&R scholen).
Het team bestaat uit diverse personen, zoals een afgevaardigde van:

OOV
De OOV is een instelling voor hulpverlening en onderwijs  aan leerlingen uit het reguliere voortgezet onderwijs in Midden-Holland. De OOV is voor leerlingen die om verschillende redenen problemen ondervinden in het volgen van regulier onderwijs.
Er worden verschillende trajecten aangeboden, waarbij onderwijs wordt gegeven door docenten met hulp van gespecialiseerde hulpverleners. In alle gevallen is of wordt Bureau Jeugdzorg betrokken.
Er zijn kortlopende trajecten (13 weken) en langlopende trajecten (26 weken).

Kortlopende trajecten (13 weken)
– voor leerlingen die buiten de eigen school worden geplaatst om te werken aan de problemen die zijn ontstaan.

Langlopende trajecten (26 weken)
– voor leerlingen die door gedragsproblematiek niet op school verder kunnen.
– praktijkonderwijs: speciaal voor deze doelgroep.
– MBO-rebound: speciaal voor deze doelgroep.

Er zijn ook mogelijkheden om horeca- en techniekvaardigheden in de praktijk uit te oefenen omdat er in de OOV een Horeca- en Technieklokaal aanwezig is.

Aanmelding door school of leerplichtambtenaar
De aanmelding wordt aan het Onderwijsloket gedaan en kan alleen door de school of door de leerplichtambtenaar gedaan worden.
In het kernteam van het Onderwijsloket (onderwijsspecialist samenwerkingsverband en de coördinator) wordt bepaald of de jongere in een traject past. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan er een advies aan de school meegegeven worden.
Het Onderwijsloket blijft de leerling volgen tot terugplaatsing op de oude school of naar een andere school of naar een leerwerktraject.

Contactgegevens
Het Onderwijsloket is te bereiken via het Samenwerkingsverband VO MH&R,  telefoonnummer 0182-699 765.

Adresgegevens van de OOVG: Jacob van Lennepkade 6 in Gouda.