5 – 16 jaar: info voor jongeren

Leerplicht
Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar, vanaf de eerste dag van de maand nadat je 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar bent geworden, of aan het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als je hier in werkelijkheid korter over gedaan hebt. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet, maar voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs. Deze regels gelden ook voor leerlingen vanaf 16 jaar die niet meer leerplichtig zijn.

Hoe werkt de leerplicht?
Elke school is verplicht om verzuim van leerlingen te registreren. Wanneer er sprake is van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim moet de school dit melden. Nadat het verzuim is gemeld neemt de leerplichtambtenaar contact op met de school voor eventueel verdere informatie.

Jonger dan 12 jaar
Als je jonger bent dan 12 jaar zijn je ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk voor dat jij naar school gaat. Ga je niet naar school dan zal de leerplichtambtenaar een gesprek met hen houden. Hij kan verschillende acties ondernemen:

  • Een waarschuwingsgesprek houden en afspraken maken om verder verzuim te voorkomen;
  • Overleggen met hulpverlenende instanties;
  • Wanneer er opnieuw verzuim gemeld wordt kan een proces-verbaal opgemaakt worden, waarbij een van je ouder(s)/ verzorger(s) gehoord zal worden. Het Openbaar Ministerie beslist over de afhandeling. Het proces-verbaal wordt ook bekend gemaakt aan de Raad voor de Kinderbescherming voor het eventueel verrichten van een basisonderzoek.

12 jaar of ouder
Ben je 12 jaar of ouder, dan ben je zelf medeverantwoordelijk voor het naar school gaan en wordt je bij verzuim samen met je ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek.
De leerplichtambtenaar kan verschillende acties ondernemen:

  • Een waarschuwingsgesprek houden en afspraken maken om verder verzuim te voorkomen;
  • Overleggen met hulpverlenende instanties;
  • Wanneer er opnieuw verzuim gemeld wordt kan een proces-verbaal worden opgemaakt, waarbij jij en een van je ouder(s)/ verzorger(s) gehoord zullen worden. Het Openbaar Ministerie beslist over de afhandeling. Het proces-verbaal wordt ook bekend gemaakt aan de Raad voor de Kinderbescherming voor het eventueel verrichten van een basisonderzoek.

Halt (voor leerlingen van 12 t/m 17 jaar)
Een gemiste les is een gemiste kans. Wanneer je spijbelt of te laat komt, loop je een groter risico het onderwijs zonder diploma te verlaten. En jongeren zonder diploma hebben minder kans op een baan.
Daarom wordt spijbelen en te laat komen steeds vroeger aangepakt. Als beginnende spijbelaar of als je te laat op school komt kan je van de leerplichtambtenaar een Halt-verwijzing krijgen. Dan wordt je doorgestuurd naar Halt. Hierbij worden je ouders nauw betrokken. Bij het Halt-traject zit onder andere een leeropdracht en zal een persoonlijk excuus aangeboden moeten worden. Wanneer dit niet positief wordt afgerond zal de leerplichtambtenaar alsnog proces-verbaal opmaken.