Over Leerlingzaken

Wat doet bureau leerlingzaken?
Bureau leerlingzaken richt zich op leerlingen van 5 tot 23 jaar én hun sociale context. Het werkt nadrukkelijk samen met scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, ouders, leerlingen en alle betrokken ketenpartners. De leerplicht- en kwalificatieambtenaren van bureau leerlingzaken zien toe op de handhaving van de Leerplichtwet.

Wat is de visie op leerplicht?
Bureau leerlingzaken streeft ernaar om, naar de geest van de wet, een goede uitvoering te geven aan de regels uit de Leerplichtwet van 1969.

Zij ziet in dit kader haar missie als volgt:
“Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen in de schoolloopbaan en het bevorderen dat elke leerling het onderwijs met een startkwalificatie verlaat. Om dit te realiseren is een goede samenwerking tussen leerplicht en de scholen van cruciaal belang. De leerplichtambtenaar is immers afhankelijk van tijdige verzuimmeldingen door school. Een snelle en adequate reactie op schoolverzuim door leerplicht verkleint de kans op voortijdige schooluitval. Leerplicht staat bij de uitoefening van haar activiteiten een (pro)actieve werkwijze voor en werkt, vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, graag als partner met scholen en andere partijen samen”.

Waar is bureau leerlingzaken gevestigd?
Bureau leerlingzaken is gevestigd in het Huis van de Stad te Gouda.